Skip to main content

dns

成员函数函数描述/介绍
dns.QuertAxfr
dns.QueryIP新增查询域名 IP 的接口
dns.QueryIPAll查询一个域名的所有 IP
dns.QueryNS查询 NameServers
dns.QueryTXT
dns.dnsServers
dns.timeout设置 timeout

函数定义#

dns.QuertAxfr#

详细描述#

定义:#

func dns.QuertAxfr(v1: string, v2 ...yaklib._dnsConfigOpt) return (r0: []string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string
v2...yaklib._dnsConfigOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0[]string

dns.QueryIP#

新增查询域名 IP 的接口

详细描述#

定义:#

func dns.QueryIP(v1: string, v2 ...yaklib._dnsConfigOpt) return (r0: string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string
v2...yaklib._dnsConfigOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0string

dns.QueryIPAll#

查询一个域名的所有 IP

详细描述#

定义:#

func dns.QueryIPAll(v1: string, v2 ...yaklib._dnsConfigOpt) return (r0: []string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string
v2...yaklib._dnsConfigOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0[]string

dns.QueryNS#

查询 NameServers

详细描述#

定义:#

func dns.QueryNS(v1: string, v2 ...yaklib._dnsConfigOpt) return (r0: []string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string
v2...yaklib._dnsConfigOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0[]string

dns.QueryTXT#

详细描述#

定义:#

func dns.QueryTXT(v1: string, v2 ...yaklib._dnsConfigOpt) return (r0: []string)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string
v2...yaklib._dnsConfigOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0[]string

dns.dnsServers#

详细描述#

定义:#

func dns.dnsServers(v1 ...string) return (r0: func _dnsConfigOpt(v1: *yaklib._dnsConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _dnsConfigOpt(v1: *yaklib._dnsConfig)

dns.timeout#

设置 timeout

详细描述#

定义:#

func dns.timeout(v1: float64) return (r0: func _dnsConfigOpt(v1: *yaklib._dnsConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1float64

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _dnsConfigOpt(v1: *yaklib._dnsConfig)