Skip to main content

ping

成员函数函数描述/介绍
ping.Ping原生 ICMP ping
ping.Scanping 扫描
ping.concurrent设置 Ping 扫的并发
ping.dnsServers设置 DNS 服务器
ping.dnsTimeout设置 DNS 超时时间
ping.excludeHosts
ping.onResult
ping.proxy为 TCP Ping 增加代理
ping.scanCClass直接 ping 整个 C 段
ping.skip跳过存活检查,默认均为存活
ping.tcpPingPorts
ping.timeout设置 ping 超时

函数定义#

ping.Ping#

原生 ICMP ping

详细描述#

定义:#

func ping.Ping(target: string, opts ...yaklib._pingConfigOpt) return (r0: *pingutil.PingResult)

参数#

参数名参数类型参数解释
targetstring
opts...yaklib._pingConfigOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0*pingutil.PingResult

ping.Scan#

ping 扫描

详细描述#

定义:#

func ping.Scan(v1: string, v2 ...yaklib._pingConfigOpt) return (r0: chan *pingutil.PingResult)

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string
v2...yaklib._pingConfigOpt

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0chan *pingutil.PingResult

ping.concurrent#

设置 Ping 扫的并发

详细描述#

定义:#

func ping.concurrent(v1: int) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1int

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)

ping.dnsServers#

设置 DNS 服务器

详细描述#

定义:#

func ping.dnsServers(v1 ...string) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)

ping.dnsTimeout#

设置 DNS 超时时间

详细描述#

定义:#

func ping.dnsTimeout(v1: float64) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1float64

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)

ping.excludeHosts#

详细描述#

定义:#

func ping.excludeHosts(v1: string) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)

ping.onResult#

详细描述#

定义:#

func ping.onResult(v1: func (v1: *pingutil.PingResult) ) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1func (v1: *pingutil.PingResult)

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)

ping.proxy#

为 TCP Ping 增加代理

详细描述#

定义:#

func ping.proxy(v1 ...string) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1...string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)

ping.scanCClass#

直接 ping 整个 C 段

详细描述#

定义:#

func ping.scanCClass(v1: bool) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1bool

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)

ping.skip#

跳过存活检查,默认均为存活

详细描述#

定义:#

func ping.skip(v1: bool) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1bool

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)

ping.tcpPingPorts#

详细描述#

定义:#

func ping.tcpPingPorts(v1: string) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
v1string

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)

ping.timeout#

设置 ping 超时

详细描述#

定义:#

func ping.timeout(seconds: float64) return (r0: func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig) )

参数#

参数名参数类型参数解释
secondsfloat64

返回值#

返回值(顺序)返回值类型返回值解释
r0func _pingConfigOpt(v1: *yaklib._pingConfig)